آموزش زبان انگلیسی و اصول و روش ترجمه

انواع صفات مرکب در انگلیسی compound adj

انواع صفات مرکب در انگلیسی compound adj

1.black+bound 2 وازه را بهم میدهیم

2.green+houseگلخانه

3.hyphen دو وازه را بهم میچسباند- یک وازه مرکب که از edگرفته شده است

4.dash جدا کردن 2 وازه well-known

1-اسم+صفت red-hair

اول اسم ترجمه بعد صفت- اسم مرکب است میخواهیم صفت کنیم (صفت جعلی مرکب)ed به ان میدهیم. adj-red

goood-hearted man مرد خوش قلب

soft-hearted woman خانم دل نازک

good- tempered teacher معلم خوش اخلاق

 

گاهی ممکن است اسم باشد .2 تا اسم و صفت مرکب بسازند

stone- hearted man مرد دل سنگی .سنگدل

hard-headed man مرد سرسخت .95 درصد مرکب ترجمه میشود.

ممکنه وازگانی باشد.

ذ bold- headed man مرد کچل- مرد سر تاس الزاما ترجمه میشود.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و دوم مهر 1387ساعت 13:20  توسط سارا   | 

داالترجمه استاد غازی صانعی مترجم رسمی ایران

+ نوشته شده در  شنبه سی و یکم فروردین 1387ساعت 12:59  توسط سارا   | 

articles-a and the

 

 ادامه توضیحات حروف معین و نامعین

 

articles-a and the

1. the indefinite article a or an is used with singular. countable nouns to refer to a thing or an idea for the first time.

we have a cat and a dog .

there s a supermarket in adam street.

2. the definite article the is used with singular and plural. countable and uncountable nouns when both the speaker and the listner know the thing or idea already.

we have a cat and a dog. the cat is old. but the dog is just a puppy.

i m going to the supermarket. do you want anything? (we both know which supermarket.)

indefinite article is used

1.with professions.

i m a teacher.

she s an architect

.

2. with some expressions of quantity.

a pair of a little acouple of a few

3. in exclamations with what+a count noun.

what a lovely day!

what a pity!

definite article

the defininte article is used:

1 before seas. rivers. hotels. pubs. theatres. museums. and newspapers.

the atlantic the british museum

the times the ritz

2 if there is only one of something.

the sun. the queen. the government

3 with superlative adjectives.

he s the richest man in the world.

jans the oldest in the class.

 

 

no article

there is no article:

1 before plural and uncountable nouns when talking about things in general.

i like potatoes.

milk is goood for you.

2 .before countries. towns .streets. languages. magazines. meals. airports. stations. and mountains.

i had lunch with john.

i bought cosmopolitan at paddington station.

3. before some places and with some forms of transport.

at home. in/to bed. at/to work. at/toschool/univesity

by bus. by plane. by car .

by train. on foot

she goes to work by bus.

i was at home yesterday evening.

4. in exclamations with what+ an uncount noun.

what beatiful weather!

what loud music!

note

in the phrase go home. there is no article and no preposition.

i went home early. not i went to home.

 

                     

+ نوشته شده در  جمعه سوم اسفند 1386ساعت 8:54  توسط سارا   | 

حال استمراری

 

 

حال استمراری

در پست قبلی حال ساده را توضیح دادیم

حال استمراری یعنی کاری که استمرار  و ادامه داشته باشد هست

در حال استمراری از am. Is .are استفاده می کنیم

مثلا در سوالی کردن what are you doing? 

برای you که جمع هست are استفاده میکنیم و چون حالت استمرار دارد علامت استمرار به فعل ing اضافه می کنیم

و بنابراین استمرار هم جواب میدهیم

What are you doing? I am plaing

برای am  هم I  میاید

What s she doing? She s flying a kite

برای he , she  هم is میاید

What s he doing? He s at the park

با خود استمراریها سوال شود جواب yes. No  با خودشان میدهیم

مثل: is he coloring? Yes . he is

در ضمن مخفف مثلا he is = he s میشود بقیه هم همینطور .

 کمی هم در مورد ساعت و روزهای هفته خواهم نوشت سپس دوباره بقیه ترجمه را در پیش خواهیم داشت.

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه هفدهم دی 1386ساعت 20:9  توسط سارا   | 

subject and object ajectives

امروزباز هم  کمی می خواهم دوباره در مورد صفات فاعلی و صفات مفعولی بنویسم

صفات فاعلی : صفاتی هستند که کننده کار هستند .مانند

I. YOU . HE. SHE .WE. THEY

 اینها بیشتر در اول جمله قرار می گیرند مثل

She can clime a tree.

صفات مفعولی . صفاتی هستند که بیشتر با فعل همراه هستند :

Me . you . him. Her. Us . them

مانند: look at me .        look at him.     Look at her

Give me .

نگاه کن به من .        بده به من

 

 حال صفات ملکی " صفاتی هستند که حالت ملکیت دارند.

عبارتند از " my . your. His . her .our . their

این صفات با هسته اسمی همراه هستند مثل"

 My umberella ..  my book. My pencil . my pen. My desk

و هزاران مثال دیگر.

 

ضمایر ملکی با هسته اسمی همراه نیستند فقط به اخر بعضی از آنها s اضافه میشود برای مالکیت

عبارتند از : mine . yours. His. Hers .ours. theirs

مال من. مال شما. مال او . مال ما . مال آنها.

مثلا سوال میشود .

Whose pen is this?    It s my .pen  . its mine

این خودکار مال چه کسی هست ؟ ان خودکار من هست. ان خودکار مال من است.

برای مالکیت کلمه پرسشی whose  استفاده می کنیم .

 

 

حال میریم سراغ حال ساده (present tense)

What do you do? I brush my teeth

چون ساده سوال کردیم جواب نیز باید حال ساده باشد

در حال ساده برای do

جمع بکار میرود. که شامل we . you .they

بنابراین موقع سوال کردن با کلمه پرسشی what  نیز do به کار میرود ولی

اگر کلمه پرسشی what رو برداریم  و با فعل کمکی do سوال کنیم باید همیشه یادمان باشد به خاطر

بسپاریم با کلمه پرسشی که سوال میشود مثل do . does  اکثرا به معنی ایا هست و جواب yes . no

میدهیم با خودشان جواب کوتاه مثل

Do you like pizza? Yes . I do

Do you want  rice? Yes i. do

 

برای does

 He . she , و اسامی میاد مثل

 

What  does she have in your bag ? she has a pen

توجه کنید که در سوال نوشته have به معنی داشتن  در صورتی که در جواب نوشتیم has

توضیح" have برای جمع میاد we . you . they

Hasبرای he. She , nouns.

اگر have نوشت در جواب has باید بگوییم .

مثال دیگر what do you have in your hand? I have a pencil

دقت کنید این مثال  هم ساده هست . هم در ان have به کار رفته. و هم صفات ملکی your hand.

بدون کلمه پرسشی سوال

Do you have a key in your bag? No . I don t

Does he have an eareser in his bag? Yes .he does.

 

 

ما افعال کمکی زیادی داریم همیشه اگر با افعال کمکی سوال شود جواب yes . no با خودشان جواب میدهیم

افعال کمکی عبارتند از:  do . does. Can. May . ( am. Is . are . ) will

سوال با کلمه پرسشی

What can you do ?i can play a game

Can you play ping .pong ? yes I can

 

 

در پست بعدی حال استمراری را نیز توضیح خواهم داد.

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه پنجم دی 1386ساعت 21:40  توسط سارا   | 

صفات فاعلی و مفعولی

قبلا خواندیم صفات عالی یا برترین                 superlative adjective

The adj+est تک سیلابی

The most+ adj

The most بیشترین معنی میشود مانند

The most interesting stories  جالبترین داستان

 

انواع صفات -----------m2  -adjectives 2. verb-derived 3. compound1.

                                ترکیبی           از فعل نشات گرفته            صفات

صفات شامل صفات ساده می باشد :مانند :big .little long.short .round . square.

این صفات بیشتر برای اشیاء به کار برده میشود الان توضیح میدهم مثل

Big , little برای چیزهایی که بیشتر حجم در نظر می گیریم به کار میرود big car ---- big little

اما long , short بیشتر برای چیهایی که طول شی مطرح می باشد مانند long pencil  . short pencil

Long jumprope.  Short jupm rope

Round box جعبه گرد راند یعنی گرد  یا  squar box  جعبه مربع شکل

 

برخی صفات ساده هم مختص انسان هست مانند  young . old. Tall. Thin .ugly. pretty

                                                              زیبا         زشت    لاغر  بلند   پیر      جوان

برای انسان مثلا با کلمه پرسشی که مختص انسان هست سوال میشود :

Who s he           . who s she  او چه کسی هست .

شما جواب می دهید he is my grandfather . he is old

                            او پیر است           او پدر بزرگم است  

 

2. verb- derived  دو دسته اند : 1.superlative  فاعلی verb+ing         2. objective مفعولی یا قسمت سوم فعل  past participle

صفات فاعلی مانند a running boy    بوی اسم است و رانینگ نیزجز صفات ام 2 که بالا نوشتم هست دسته دوم صفات

حال ممکن است صفات اشاره نیز به جای به جای ام 2 به کار رود مانند this , that

( لازم به ذکر است که در همین جا در باره صفات اشاره نیز توضیحی بدهم )

صفات اشاره که قبلا گفتم this مفرد به معنی این و جمع ان these  که در ترجمه ممکنه با توجه به متن این یا اینها معنی شود . اینها صفات اشاره نزدیک هستند

یعنی چیزی که در نزدیک ماست

و that مفرد و جمع ان those   یعنی ان . یا انها معنی میشود و اینها صفات اشاره دور هستند چیزی که

کمی دورتر از ما قرار دارد و ما به ان اشاره می کنیم  مثال پرسشی و پاسخ در زیر

What s this?  این چی هست . this is pen

حلا جمع what are these ?   جواب these are pens  چون جمع جواب می دهیم باید s بگیرد

What s that ?  that s pencil

                          N         m2     

             

What are those ?     those are pencils

به همین راحتی پرسش و پاسخ انجام میشود .

حال باز بر می گردیم سراغ صفت فاعلی   a running boy  پسر دونده

                                                   That moving chair  صندلی حرکت کننده . صندلی متحرک

                                                      n        m2       m1

صفات فاعلی این معانی رو می دهند :1- نده 2. کننده 3. مرخم در حالت فوق یعنی در اخرش ه باشد

4 در حال + مصدر 5. باب صفت عربی متدوال در فارسی

 

گاهی اوقات در صفات مفعولی قسمت سوم فعل و دوم فعل یکی هست مانند broken  شکسته شده

اگر عزیزان توجه داشته باشند  معمولا در آخر کتابها قسمت سوم فعل و گذشته فعلها رو می نویسد الان مثال می زنم

که چگونه نوشته است . مانند نمونه زیر

 

List of irregular  vebs( لیستی از افعال بی قاعده)

 

Infinitive                       past simple             past participle          

قسمت سوم فعل                     گذشته ساده                             شکل ساده فعل (مصدر)

Been                                was/were                             be

Become                              became                               become

و نمونه های مختلف دیگر . عزیزان باید اینها را قبلا یاد بگیرند تا موقعی که سوال میشود بدانند که مثلا گذشته یا ساده باید جئاب بدهند .

بالا نوشتم افعال بی قاعده . درسته . شاید سوال پیش بیاید افعال با قاعده چی هستند  توضیح در زیر .

اکثر افعال با قاعده ed  می گیرند حتی اگر گذشته ساده باشند انهایی که ed  نگیرند بی قاعده هستند که در بالا چند تا مثال زدم

ولی خب چند تا استثنا هم وجود دارد که هم باقاعده باشند و هم بی قاعده البته کم هستند مثل:

Learn          learned     or lent

Smell   smelled or smelt

 

                      

دو باره بر می گردیم بحث قبلی حال صفات مفعولی زمانی که قبل از فعل افعال to be

یعنی am . is . are . was . were  بیاید ان وقت صفت مفعولی است بقیه will . could . may

Can خیلی کم ظاهر میشوند البته این افعالی که نوشتم افعال کمکی نیز گفته میشود که در پست بعدی در موردشون توضیح کوتاه می دهم

الان اگر توضیح بدهم دیگه خیلی قاطی میشه .

خب افعال مفعولی که قسمت سوم فعل و یا گذشته که نوشتم اینگونه ترجمه میشود :

1-      شده 2. شونده 3 . مرخم در حالت فوق 4. در حال +مصدر 5 .باب صفت مفعولی دعربی متدوال در فارسی

2-      در ان صورت صفت مفعولی هست

مانند  the reconstructed building  ساختمانهای باز سازی شده

          N               p.p              m1

        اسم              قسمت سوم     

 

 در پست بعدی صفات فاعلی و مفعولی دیگری هستند که همراه افعال کمکی توضیح خواهم داد و سپس دوباره تررجمه رو در پیش می گیریم این بخاطر این گفتم که دوستان اشنایی مختصری داشته باشند هر چند می دونم عزیزان بهتر بلدند ولی یاد آوری بد نیست.

 

+ نوشته شده در  جمعه سی ام آذر 1386ساعت 8:40  توسط سارا   | 

ترجمه تاریخ

ترجمه تاریخ

دو فرمول برای ثبت تاریخ وجود دارد فرمول بریتانیایی ddmmyy یعنی day .month.yearروز .ماه. وسال

فرمول امریکایی mm.dd.yy.یعنیmonth.day.yearهر دو حرف نماینده روز و ماه وسال میباشد.

حال اگر بخواهیم بیست ویکم دسامبر 97 را بنویسیم فرض کنید بر عکس سال و ماه خودمون میشود.

حال چنین خواهد شد همیشه سال اخر میاید. 21 december 1997

روش دوم :December 21.1997

عزیزان از روش بالا استفاده کنند بهتر است .ولی

طرق دیگر به شرح زیر می باشد:

   December 21. 1997یا  21 dec.1997

Dec21st. 1997 در اینجا st که گذاشتم منظور میشود 21twenty first هست

21/12/1997  dd.mm.yy.

 

 

طریقه خواندن تاریخ به دین صورت است که هر تاریخی را میتوان کلا به دو صورت خواند:

مثلا21march1997را میتوان چنین خواند:

The twenty-first of march;nineteen-seven

Or:march twenty-first;nineteen ninety-seven

Or:march the twenty- first.ninteen ninety- seven.

 امریکایی ها بیشتر می گویند:march twenty-first. Nineteen ninety-seven

و در عین حال میشنویم:march twenty-one;fourth of july ولی این غیر رسمی informal هست

بالایی formalرسمی تر است.

 

توجه کنید خواندن سال

1997:nineteen ninety-seven;

1904:nineteen hundred and four

1904:nineteen o four

اینک به سال 2000می رسیم خوانده میشود:

2000:year twothousand

2004:year two thousand and four

2019:two thousand and nineteen.

اگر دوستان اینها رو در نظر داشته باشند انشاالله

به طریق نامه نوشتن نیز در اینده نزدیک خواهیم پرداخت.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و سوم آذر 1386ساعت 9:44  توسط سارا   | 

ترجمه اعدادnumerals

اعداد

Numerical ------------cardinal . ordinal

شمارشی     ترتیبی

Cardinal--------------threethousand

کاردینالها همان شمارش اصلی هستند مثل one . two . three. Four  والی همینطور آخر

3th  

  M1

عدد یک کلمه محسوب میشود . بزرگی یا کوچکی ربطی ندارد خودش m1 است.

اگر عدد قبل از اسم واقع شود یک کمیت نما است 5apples  ----5 تا سیب

ولی اگر عدد بعد از اسم واقع شود شماره ان عدد هست مثل apple 5   سیب شماره 5

عدد در انگلیسی اگر جمع باشد معدود هم جمع ولی در فارسی عدد جمع باشد معدود مفرد است

اعداد شمارشی اعداد ی هستند که شمارش انجام می دهیم مثل one . two . three. Four . five . six . seven .eight. nine. Ten . eleven . twelve

Thirteen. Fourteen. Fifteen. Eighteen. Nineteen. Twenty .

 به ترتیب از شماره یک تا 20 هست از شماره بیست به بعد هم خود twenty رو می گوییم و شماره یک رو اضافه می کنیم میشود

Twenty one . twenty two . twenty three.  و همینطور الی اخر مثلا شماره 30 thirty  میشود

Thirty one . thirty two  عزیزان توجه داشته باشند که شماره هایی که به ترتیب شمارش می کنیم

10 .20 . 30 .40 50 . 60  به همه اخر انها یک y  اضافه می کنیم میشود:

Ten.twenty. thirty. Fourty. Fifity. Sixty . seventy. Eighty. Ninty. و

شماره 100 می گوییم hundredهاندرد یا one hundredیکصد

 

هزار هم میشود thousand تاوزند

 

 

Ordinal   ترتیبی

Ordinal --------the first   در اینجا دیگر نمی گوییم شماره یک می گوییم اول یا اولین

Last هم ترجمه میشود آخرین

به ترتیب دقت کنید the first -----second-----thred –forth ----fifth – sixth  دقت کنید از

شماره چهارم به بعد تا شما ره 20 اعداد th اضافه شود خوانده میشود مثل پنجم یا پنجمین . و ترجمه بقیه نیز همینطور خواهد بود

مثل the fifith apple  ترجمه اینها با مین هست قبل از هسته اسمی می ایند بخاطر m1

حال ترجمه از شماره بیست و یکم به بعد چگونه است مثل 21 ترجمه مشود خب ترجمه شماره 20 هست twentieth

که می گوییم عدد بیستم .بیستم یا بیستمین بقیه ترجمه اعداد هم همینطور است ولی

از شماره 21 به بعد twenty first  century بیست و یکمین قرن

                             M2           m1

بقیه هم همینطور twenty second . twenty third. Twenty forth. Twenty fifith حتی

اگر ما به شماره 30 هم برسیم همینطور ترجمه میشود مثل thirty first  که میشود سی و یکم و الی اخر

شماره 100 هم میشود hundredth   

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آذر 1386ساعت 8:10  توسط سارا   | 

جملات شرطی

جملات شرطی

 

 

جملات شرطی نوع اول : آینده واقعی (future real)

 

در این نوع جملات شرطی اگر کاری انجام شود کار دیگری به عنوان نتیجه کار در آینده انجام خواهد شد.

 

فرمول جملات شرطی نوع 1 :

 

 

Afghan ESL

 

 

نکته: همانطور که در فرمول بالا می بینید می توانید جای دو جمله را عوض کنید.

 

نکته 2 : زمان جمله در If- clause همیشه در زمان حال ساده و زمان Main-clause به حالت زمان آینده می باشد.

 

از جمله شرطی نوع 1 برای پیش بینی کاری در آینده به شرط انجام کاری در حال استفاده می شود.

 

 

مثال:

 

If I study more, I will pass my exams

اگر من بیشتر درس بخوانم، قبول خواهم شد.

 

---------

 

If I have any time, I will go with you

اگر وقت داشته باشم، با تو خواهم رفت

 

---------

 

If you practice more, you will learn English sooner

اگر شما بیشتر تمرین کنید، سریع تر انگلیسی را یاد می گیرید.

 

 

جملات شرطی نوع دوم: گذشته یا آینده غیر واقعی (past or future unreal)

 

از جملات شرطی نوع دوم وقتی استفاده می کنیم که موقعیتی که از آن صحبت می کنیم وجود ندارد و غیر واقعی است که در زمان حال وبعضی اوقات در آینده اتفاق می افتد.

 

از جملات شرطی نوع دوم بیشتر برای بیان آرزو ها و خواسته ها و نصیحت کردن استفاده می شود.

 

 

فرمول جملات شرطی نوع 2

Afghan ESL

 

 

مثال:

 

If I were you, I would buy that radio

اگر جای تو بودم، آن رادیو را می خریدم (جای کسی بودن موقعیتی غیر واقعی است) (نصیحت)

 

---------

 

If I had any free time, I would meet you

اگر وقت داشتم، شما را ملاقات می کردم ( این موقعیت وجود ندارد و در حقیقت شما می خواهید بگویید که شما اصلا وقت ندارید)

 

---------

 

If I were rich, I would buy that house

اگر من ثروتمند بودم، آن خانه را می خریدم ( باز هم موقعیتی غیر واقعی، شما در حقیقت نشان می دهید که شما ثروتمند نیستید) (آرزو)

 

---------

 

نکته:  در جملات شرطی نوع 2 فعل های کمکی to be در if-clause همیشه بصورت were بکار می رود.

نکته 2 : در این نوع از جملات شرطی هم می توانید جای clause ها را عوض کنید.

 

 

جملات شرطی نوع سوم: گذشته غیرواقعی (past unreal)

 

جملات شرطی نوع سوم را برای بیان کاری که در گذشته اصلا اتفاق نیفتاده استفاده می کنیم.

 

فرمول جملات شرطی نوع سوم:

 

 

afghan ESL

از جملات شرطی نوع سوم معمولا برای معذرت خواهی و بحث درباره اشتباهات در گذشته استفاده می کنیم.

 

مثال:

 

If I had known you were waiting for a call, I would not have stayed on the line for so long

اگر من می دانستم که شما منتظر یک تماس هستید، زیاد روی خط نمی ماندم. (معذرت خواهی)

 

---------

 

If I had studied more last year, I would have gotten better grades

اگر سال گذشته من بیشتر درس خوانده بودم ، نمره های بهتری می گرفتم (اشتباه در گذشته: درس نخواندن)

 

---------------

 

این بود سه نوع جملات شرطی در زبان انگلیسی

البته جملات شرطی تنها به این سه مورد ختم نمی شود و انواع دیگری هم دارد که انشاالله در پستهای بعدی به آنها خواهم پرداخت...

+ نوشته شده در  سه شنبه ششم آذر 1386ساعت 11:57  توسط سارا   | 

کمیت نما هها quntitives

No  یک کمیت نما است شروط بر اینکه قبل از هسته اسمی بیاید به معنی هیچ

no student could pass the exam     

he found no book

I gave the book no student

 

 

Quntitive کمیت نما ها شامل : simple . compound ---- a lot of . lots of

 A great of  تعداد زیادی        a large number of تعداد زیادی

A small a mount of    مقدار کمی

 Alarge amount of  مقدار زیادی

Asmall number of  تعداد کمتری

 Most of  اکثر . بیشتر

All the – the whole – alittle- afew

 

 

 

قابل شمارش                                               غیر قابل شمارش

Few  تعدا د بسیار کمی                                   little  مقدار بسیار کمی

 Afew  تعدا کمی . تعدادی                                alittle  مقدار کمی . مقداری

Very few                                                     very little مقدار بسیار  بسیار کمی

 Very few  تعداد بسیار بسیار کمی – تعداد ناچیز است

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 22:17  توسط سارا   | 

صفات ( adjectives)

 تک سیلابیها  short word  در صفات عالی ( superlative adjectives )  est  می گیرند .مانند :

Long+ est ---------------longest  

Hot+est------------- hottest

Easy+est------------------easiest

Hard+est--------------------- hardest

اینها اما  than  نمی گیرند

 

 و اما  در عالی معنی می شود بلند ترین . گرمترین ...........

 

 

 و اما در چند سیلابیها یا به اصطلاح کلمات بلند  long word  

     عالی                                                     تفضیلی                                                    ساده

 Simple                                            comparative                                     superlative    

The most colorful                                 more colorful                                       colorful

The most delicious                               more delicious                                   delicious

The most beautiful                              more beautiful                                      beautiful

The most interesting                             more interesting                              interesting

The best                                                   better                                                  good

The worst                                                 worse                                                    bad  

 در صفت ساده ترجمه میشود رنگی . در تفضیلی رنگین تر . و در عالی نگین ترین یا رنگینتر از همه

در ضمن این ful , ious ing  علامت ضفت می باشند در برخی موارد .

 

 

Less صفت حائز ارزش نیست .شرایط ابهام به هسته به هسته  اسمی  بستگی دارد

 

اگر هسته اسمی  s جمع باشد ابهام و اگر اسمی قابل شمارش مفرد ابهام ندارد.

Less  big apples 1.

 تعدادکمتری سیب بزرگ  2. سبهای کوچکتر

 مثال دیگر : less beautiful girls

  1. تعداد کمتری دختر زیبا 2.  adv  تبدیل به ک موصولی -------- بند موصولی که  . دخترانی که از زیبایی کمتری بر خور دارند .

 

 Less , more  ساختار مقایسه ای هستند .  comparative

 Less big apple     اسم قابل شمارش نبود ابهام ندارد.

 

Most  هرگز ابهام ندارد اگر داشت باید قبل از ان the  می امد .

 Most  ترجمه می شود خودش اکثر یا گاهی بیشتر و یا بیشتر از همه

مثل:  most interesting stories  اکثر داستانهای جالب

  اگر the  می امد اکثر نداشتیم میشد. جالبترین داستان .

در این مثال : the most happy boys  ابهام ندارد اگر

ابهام داشت  happy  به  happiest  تبدیل 

پس بنابراین   most happy boys  درستتر است

 

 Several  ترجمه فقط به معنی چند    .  several student   چند دانش اموز

 All  به معنی همه یا تمام  چون ضمیر مبهم است  و – ی نکره هم نمی گیرد .

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386ساعت 22:29  توسط سارا   | 

صفات ( adjectives)

صفات ساده .  تفضیلی و عالی

Many        به معنی تعداد زیادی

Much        به معنی مقدار زیادی

More  در این مثال دقت کنید . چون (s) جمع و قابل شمارش است کمیت نما و چون beautiful  بیش از یک هجا دارد . معانی رو دقت کنید :

More   beautifu l  flowers           

                             Adj            adv

 معنی 1. تعداد بیشتری گل زیبا

  2. گلهای زیبا تری در حالت دوم قید

More  با اسامی غیر قابل شمارش به معنی مقدار بیشتری  مثل more sugure مقدار بیشتری شکر

 More  با اسامی قابل شمارش به معنای تعداد بیشتری  more books تعداد بیشتری کتاب

 

در اینجا کمیت نما نیست چون (s) ندارد . مثل more    expensive  bag  پس معنی قید دارد. کیف گرانتری

اما اگر (s) داشت به معنای تعداد بیشتری کیف گران

 

در این مثال کمیت نما است بخاطر (s) و چون  more happy boys

Happy به y ختم میشود یک هجایی است قید نیست پس یک معنا دارد. تعدا بیشتری پسر

در اینجا چون happy باید er  اضافه شود   er  ندارد پس قید معنی نمیشود  .

 

 More motivated people .

People  جمع و مفرد یکی است پس متهم است به معنای تعداد بیشتری افراد  با انگیزه .

قید نیز هست (مردم با انگیزه تر ) این معنی بدی است پس به همین خاطر نمی نویسیم .

 

اگر  more than بیاید . کمیت نما میشود منتهی . تفضیلی .

 

در این مثال more interesting  novel

کمیت نما نیست چون (s) ندارد به معنای رمان جالبتر

اگر s داشت به معنای تعداد بیشتری رمان جالب

 

در این مثال more expensive liquid .

غیر قابل شمارش پس ابهام دارد. مایع گران قیمتر .

وازه های مختوم به ای و واو اصلا ابهام ندارد .

 نکات گرامری

 

در اینجا چند نکته رو در مورد تک سیلابی و چند سیلابی در صفات تفضیلی و صفات عالی یاد اور می شویم

در صفات تفضیلی ( comparative adjevtives ) تک سیلابی 1 syllable   یا کلمات کوتاه  ahort word مانند:

Slow+ er -----------------slower                                                                   

Big+er----------------biger                                                                        

Nice+er-----------------nicer                               +than                   

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم آبان 1386ساعت 22:10  توسط سارا   | 

ترجمه صفات اشاره demonstration

 

demonstration adjective. m2 ) صفات اشاره : this ---that                        those--------thise                         such ---------such as

 

                                                             چنین                چنان                           این                ان                             ان           این

 

 

گاهی وازه the same و  the very  که قبل از اسم به معنی همین و همان استفاده میشود .

 

   These books------------------این کتابها

در فارسی چه جمع چه مفرد این و ان استفاده میشود .

 

M3 . quantitive  کیفیت نما هستند  quantifier . و compound ترکیبیها و numerals اعداد

Quntifire  بر 3 دسته تقسیم هستند . 1. ساده   simple ---------مانند  some –any- many-more-most –

Less- little- few- several-

 

در قابل شمارش (s) some نکره ( یک دانه ) است مثل  some book  کتابی

Some  با اسم قابل شمارش مفرد (ی) نکره تلفظ میشود مثل some men  مردی

وازه های some times  بعضی اوقات        some times زمانی . وقتی          some body فردی معنی مجازی یا دستوری دارد

Some how به هر نحوی  some what                     تا امدازه ای . به مقداری. کمی

 

با اسامی قابل شمارش جمع به معنای ( برخی –تعدادی –چند ) مثل some books برخی کتابها 

با اسامی غیر قابل شمارش به معنی مثل some sugur  مقداری شکر

 

 

Any  2 معنی دارد . 1. هر 2. هیچ . اگر جمله منفی و سوالی باشد ترجمه اش هیچ است

3. اگر جمله مثبت باشد به معنی هر است .  it is in any book  ان در هر کتابی هست        

+ نوشته شده در  جمعه بیست و پنجم آبان 1386ساعت 21:20  توسط سارا   | 

داستان کوتاه short story

                                                                               The Ass and the Grasshopper   

An Ass having heard some Grasshoppers chirping, was highly enchanted; and, desiring to possess the same charms of melody, demanded what sort of food they lived on to give them such beautiful voices. They replied, "The dew." The Ass resolved that he would live only upon dew, and in a short time died of hunger.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1386ساعت 22:3  توسط سارا   | 

روش ترجمه the , a , an

ابتدا برای ترجمه از ابتدایی ترین چیز (اسم ) شروع می کنیم .

عزیزان توجه کنین که اگر بخوانید خیلی هم ساده هست به این کلمات نگاه نکنین که مثل غوله ولی جدا مطالعه کنین خیلی شیرین و شیواست

 

 

اسم به صورت فردی ظاهر می شود که در ترکیب با وازه های توصیف کننده  اسم :مثل (میز بزرگ ) اسم را توصیف می کند . توصیف کننده ( modifires)

Modifires همراه با اسم گروه اسمی تشکیل می دهند  :توجه کنید   اسم +modifires------------تشکیل np یعنی گروه اسمی می دهد .

Np (noun group) باید یک هسته اسمی و یک modifier داشته باشد.

Np------------head noun ---------pre-----------------------modifire---------post

Post یعنی بعد از هسته اسمی و pre یعنی قبل از هسته اسمی

Head noun عنصر اجباری هست post , pre عناصر اختیاری هستند می توانند باشند یا نباشند .

 

Modifier .  noun  بر اساس نظام ترجمه طبقه بندی می شوند نه بر اساس گشتار

 

M1 :modifier 1-----------article -----------------a , an ,in definite  نامعین

The --------------definite article  نامعین

 

 

و به جز این عناصر معین و نامعین که در پست قبلی توضیح دادم ( مادیفایرها )  یعنی توصیف کننده های اسمی  مادیفایرهای 2 3 و 4 هم هستند که انشالله بزودی تو ضیح خواهم داد .

 

 

 

در فارسی حرف تعریف وجود ندارد و به جای ان ادات معرفه ساز و ادات نکره و جود ندارد . هیچ زبانی کاملتر از زبان دیگری نیست

زبان زمانی کاملتر هست که قواعد کمتری دارد .

در فارسی وجه اخباری – وجه التزامی – وجه امری – اما در انگلیسی التزامی نیست

در فارسی ادات معرفه ساز با معادل  the  و در ادات نکره ----a , an  می باشد . توجه کنید قبلا هم توضیح دادم

 در دات نکره سازی نکره مثل کتابی به جای یک می اید اگر ی جواب نداد 2. می رویم سراغ دومی که یک نکره است که یک وحده نیست بلکه یک نکره ساز است .

 

  اگر جواب نداد سراغ سومی که در فارسی با حالت کلی  general  حرف بزنیم .

مثل محصل باید اینجوری باشد چون علامتی ندارد نشانه نکره هست .( فقط در حالت کلی )  شناخته شده

 

 

 

 

 

1. the  ترجمه اش این است که ترجمه نشود .2. در فارسی صفات اشاره( demonstration adjective ) معنی شود به معنی این و آن 3. اگر جواب نداد در سبک عامیانه مثل خودکاره خیلی خوشگله

 

اما اگر بگوییم ( یک خودکار خریدم ) نکره است 4. می توان از وازه هایی مثل مسکور ( هم برای ادم و هم غیر ادم ). مذبور ( برای ادم ) استفاده  کرد .

1.                                                                                             there was a man on the street

2.                                                                                             2.the man had a big hat

3.                                                                                              ان مرد – یا مرد مذبور داشت کلاهی بزرگ . ویا بگوییم مرد کلاه بزرگی داشت .

4.                                                                                              

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آبان 1386ساعت 22:0  توسط سارا   | 

grammer

گرامر

مقدمه :article

دو نوع دستور داریم : دستور گشتاری trans formational grammer

                           دستور سنتی traditional grammer  

 

 دستور گشتاری بر پایه علمیست و کار آن بررسی علمی زبان است

دستور گشتاری دو نوع است  1. زرف ساخت یا زیر ساخت deep structure

2.رو ساخت   surface structure

قواعد گشتار در جمله زیر ساختی گشت یا تحول ایجاد می کند و جمله زیر ساخت را به رو ساخت تبدیل میکند گشتار گویند تا جمله ای بی ریخت را به زیبا ترین جمله تبدیل کند .

زرف ساخت : آنچه که در ذهن ماست

و آنچه که بر زبان آورده میشود : رو ساخت ------------آنچه که ما میبینیم و به زبان می آوریم

ابزار فکر چیست ؟ زبان                      واحد زبان : جمله

 

 

گفتار درونی : enternal speech  یعنی اگر فکر را عمدا متمرکز کنیم و با خود حرف بزنیم .

جمله زیر ساختی از سه چیز تشکیل شده 1. meaning concept  -------------semantic

                                                 2.lexican --------------وازگان

قواعد روساختی ( گروه روساختی ) ---------- قواعد ساخت سازه ای 3.phrase structure rules

آن قواعد و ترتیب قرار گرفتن را قواعد رو ساختی مینامند                      p.s. r

 

قواعد ساخت تحلیل سازه ها  :analyzing structure rules.

قواعد زیز مقوله ای              subcategorical structure    یک مفهومی که  در ذهن متبلور میشود

 

 

سیستم : مجموعه ای از اجزا که باهم روابطی دارند .

سیستم زمانی پیچیده است که به اجزای آن اضافه شود یا ساختار آن بیشتر شود و زمانی ساده است که از اجزای آن کم شود

 قواعد سنتی --------------s--------s----------v------  adjective-----------adverb--------------adverb--------adverb

                                              N                                                    manner                  place             time

دستور گشتاری بصورت اسم و فعل است .

 

دستور جهانی               u.g ----------------universal grammer  دستوریست جامع که در همه جا پیاده شده است

یا contrastive analyzing       تحلیل مقابله ای

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 22:48  توسط سارا   | 

حروف تعریف(معین ونامعین)

حرف تعریف معین the(definite)

در زبان انگلیسی اگر بخواهیم اسمی را معرفه کنیم حرف تعریف معین the  را قبل از آن می آوریم . وقتی که حرف تعریف the پیش  از اسم بیاید. یعنی ان اسم برای گوینده و شنونده شناخته شده است .

مثل the room               the rooms

 

 

 

حروف تعریف نامعین a. an (indefinite)

 

هرگاه حروف تعریف نامعین قبل از اسم بیاید .نشان میدهد که آن اسم برای شنونده شناخته شده نیست. مثل:

Acoat.   Abook

 

برای  کلماتی که با حرف صدادار شروع میشود و یا کلماتی که حرف بی صدای اول آنها خوانده نمی شود ولی حرف دوم آنها با صداست از حرف تعریف an استفاده میشود.مثل :

An houre.    An umbrella

An honest man

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 13:27  توسط سارا   | 

جمع و مفرد (single and plural)

جمع و مفرد

 در زبان انگلیسی اسم ها به یک صورت جمع بسته نمیشوند و برای جمع بستن انها راههای گوناگونی دارد که به صورت کلی در زیر بیان میشود:

 

(1 اکثر اسمها با اضافه کردن حرف (s) به آخر آنها جمع بسته می شوند. مثل:

Boy-------boys                                                                                      

cup------------cups

 

(2اسم هایی که به حروف (o-z-c-s-sh-ch) ختم میشوند برای جمع بستن به آخر آنها es اضافه میشود. مثل:

Dress-------dresses                                      bench--------benches                  potato---------potatoes

 

 

(3 کلماتی که به غ ختم میشوند (y) به (i) تبدیل و س÷س (es) به آنها اضافه میشود: مثل:

                              City-----------cities

 

 

(4 جمع های بی قاعده  مانند:

 Ox------oxen                   child--------children

 

 

(5 بعضی از اسم ها با تغییر حرف و یا حروف صدا دارشان جمع بسته میشوند:

  Man-------men                              woman-----------women                 foot-------feet

               

 

 

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 9:12  توسط سارا   | 

تلفظ حروف انگلیسی(pronounciation of english letters)

تلفظ حروفی که از دو حرف با صدا و یا از حروف بیصدا ترکیب شده است


دی                             dayصدای ای می دهد                                           ai;ay

رین                                rain

 

کار                              carصدای ار می دهد                                          ar

های                              highصدای ای میدهد                                         igh

بت                                    boat صدای او میدهد                                     oa

استیشن                             station صدای شن می دهد                               tion.ssion

دیپ                                deepصدای ایی میدهد                                        ea.ee. ei.ie

ویندو                                window صدای او میدهد                                   ow

                   

آموزش صداها به زبان اصلی

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 8:51  توسط سارا   | 

تلفظ حروف انگلیسی(pronounciation of english letters)

مثال                                  تلفظ این حروف                                               حروف صدا دار

example                                                                                                   vowels  

 

سیف                           safe)1قبل از یک حرف بیصدا .صدای ای می دهد                         a

واز                             )2بین w و حرف بی صدا .صدایی مثل او می دهد

                                        تلفظ حرف امریکایی این حرف آ است

گس                              Gas3( در سایر موارد که بیشتر قبل از حروف Nو SوD

پس                              pass دیده می شود صدای ا می دهد

Dance

 

دیس                         these(1 قبل از حرف بی صدا که بعد از آن حرف صدادار                    e

                                     آمده باشد صدای ایی می دهد .

تن                             ten(2 در سایر موارد صدای ا می دهد.

ماین                           mine(3 قبل از حرف بی صدا که بعد از آن حرف صدادار                i

                                              آمده باشد صدای آی میدهد.

میس                         miss (4دربقیه موارد  صدایی ایی می دهد. 

 

نت                          قبل از حرف بی صدا که بعد از آن حرف صدادار                                   o  

                                     O آمده باشد.صدای ا کشیده و بلند می دهد.

نات                           قبل از حرف بیصدا .صدای ا کوتاه می دهد                                        o

مادر                         mother و در بعضی کلمات کاملا صدای آ به گوش میرسد                   o

 

ماست                     must قبل از حرف بیصدا تلفظ آن است.                                            U

فیوچر                     futureقبل از حرف بی صدا که بعد از آن                                        

                               حرف صدا دار آمده باشد. صدای چ میدهد.                                       Tu

 

پوت                        put دربقیه موارد صدای او کوتاه می دهد                                      او u

  

 

    

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 17:36  توسط سارا   | 

تلفظ حروف انگلیسی(pronounciation of english letters)

در این بخش فقط برای یاداوری تلفظ های دشوار و مشکل ساز این زبان را ذکر می کنیم که به ساده ترین و جدیدترین شیوه بیان شده است.

 

 

حروف انگلیسی

 

            Aa .Bb. Cc. Dd. Ee. Ff. Gg. Hh. Ii. Jj. Kk Ll. Mm. Nn. Oo. Pp .Qq. Rr. Ss. Tt. Uu. Vv. Ww. Xx. Yy. Zz.

 

به ترتیب از سمت چپ به راست :ای .بی سی .دی .ای .اف .جی. اچ .ای . جی .کی .ال. ام .ان. و. پی. کیو . ار. اس .تی .یو .وی . دابل یو. ایکس .وای .زد

 

مثال                                                             تلفظ این حروف                                                  حروف بی صدا

Example                                                                                                                        consonant           

 

پاب                                                      pubصدای ب مثل کلمه بابا در فارسی                                                  b

چیپ                                                     cheapصدای چ مثل کلمه چین در فارسی                                             ch

بد                                                         bad صدای د مثل کلمه داور در فاارسی                                                 d

جنتلمن                                                 gentleman(1 صدای ج مثل کلمه جام در فارسی                              g

گ                                                       go(1 صدای گ مثل کلمه گام در فارسی                                                   g

جم                                                      jam صدای ج مثل کلمه جام در فارسی                                                    j

کوئیک                                                 Quickصدای کو می دهد                                                                    qu

ایز                                                      is(1 بین دو حرف صدا دار و در آخر کلمه .صدای ز visitمیدهد            s   

                                                                                                                           ویزیت                                   

ویژن                                                  vision(2صدای بسته مثل si, su صدای ز می دهد                              si, su

                                                         Measure میژر

                                                                                            su

سو                                                   so(3در بقیه موارد صدای س می دهد . مثل some    سام

 

مای                                                  (1my در  کلمات بسته از نظر تلفظ صدای ای می دهد                           y        

یس                                                   (2yes در اول کلمات همیشه صدای ی می دهد

منی                                                  (3manyدر بقیه کلمات همیشه صدای ایی می دهد.

شو                                                   showصدای ش می دهد                                                                           sh

فتو                                                  photo   صدای ف می دهد.                                                                       Ph

فاذر                                                 phather (1 معمولا قبل از یک حرف صدا دار صدای ذ                                th

                                                                                       عربی می دهد

 

برث                                                 birth(2 معمولا در انتهای کلمات صدای ث عربی می دهد

                                                        و معمولا صدای عربی ساکن است (ث).

 

وری                                               veryصدای و مثل کلمه فارسی وال                                                              v

وی                                                 weصدای و اما نرم تر از صدای v که باید لبها هنگام                                      w

ور                                                 where تلفظ این حرف جمع شود.

                                                     لبها در ادی این تلفظ به صورت بسته و جمع باید قرار گیرند.                                                                            

 برای شنیدن صدای حروف انگلیسی به زبان اریجینال به سایت زیر کلیک کنید :

    

 آموزش صداها به زبان اصلی

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 15:55  توسط سارا   |